Det tror en kristen på

"Jesus Kristus døde for vore synder, blev begravet, og opstod på den tredje dag"

Gud

En kristen tror på én Gud, der i al evighed eksisterer i tre lige guddommelige personer: Faderen, Sønnen og Helligånden. Denne ene sande Gud er uendelig perfekt i både sin kærlighed og hellighed. Han er den udødelige og evige Skaber af alle ting, både synlige og usynlige. Han hersker suverænt over alle ting og er forsynsmæssigt i gang med at forløse og genoprette sin faldne skabning. Han er værdig til at modtage al ære og tilbedelse.

1. Mosebog 1:1; 5.Mosebog 6:4; Esajas 6:3; Matthæus 5:48; Johannes 10:30; Kolossenserne 1:16; 1. Timotheus 1:17; 1. Johannes 4:8; Åbenbaringen 4:11


Bibelen

En kristen tror på, at Gud nådigt har åbenbaret sin eksistens og magt i en skabt orden og i sin Søn, det inkarnerede Ord. Gud er en talende Gud, som ved Sin Ånd nådigt har åbenbaret sig selv i menneskelige ord gennem Skriften (Bibelen), de 66 bøger i Det Gamle (39) og Nye Testamente (27), som både er en optegnelse og et middel til hans frelsende gerning i verden. Disse skrifter alene er det verbalt inspirerede Guds Ord, som er autoritativt og uden fejl i de originale skrifter, fuldstændigt i dets åbenbaring af hans vilje til frelse, tilstrækkeligt til alt det, Gud kræver, at vi tror, ​​og absolut i dets autoritet. Sammenfattende er hele Skriften Guds inspirerede ord, uden fejl eller modsigelser.

Salmernes Bog 19:1–4; Ordsprogenes Bog 30:6; Johannes 1:14; Romerbrevet 1:19-20, Hebræerbrevet 1:1-2; 2. Timotheus 3:15-16; 2. Peter 1:19–21


Mennesket

En kristen tror på, ​​at Gud skabte mennesket, som mand og kvinde, i sit eget billede. Adam og Eva tilhørte den skabte orden, som Gud erklærede for “god”. Både mand og kvinde blev skabt lige og har lige adgang til Gud gennem tro på Jesus Kristus. Fordi vi blev skabt i hans billede, er menneskelivet helligt fra undfangelsen til dets naturlige afslutning, og vi skal respektere alle menneskers fysiske, sociale og åndelige behov. Efter Kristi eksempel bør ethvert menneske behandles med kærlighed, værdighed og respekt.

1. Mosebog 1:27,31; 9:6; 2. Mosebog 20:13; Markus 12:30-31; Galaterbrevet 3:28


Syndefaldet

En kristen tror på, ​​at alle mennesker overalt er fortabte og står over for Guds dom. Adam, der blev skabt i Guds billede, fordrejede dette billede og mistede sin oprindelige velsignelse – for sig selv og for alle, der kom efter ham – ved at falde i synd gennem Satans fristelse. Siden da er alle mennesker fremmedgjort fra Gud, fordærvet i alle aspekter af deres væsen (både fysisk, mentalt, viljesmæssigt, følelsesmæssigt og åndeligt) og er derfor dømt endeligt og uigenkaldeligt til døden. Den største nødvendighed for alle mennesker er derfor at blive forsonet med den Gud, under hvis retfærdige og hellige vrede vi står. Det eneste håb for alle mennesker er Guds ufortjente kærlighed og nåde. Det eneste, der kan redde os er Jesu Kristi gerning på korset.

1.Mosebog 3:6–19; Romerbrevet 1:18; 3:23; 5:12–14; 1. Thessaloniker 1:10


Jesus Kristus

En kristen tror på, ​​at den evige Søn blev menneske: Ordet blev kød, fuldt ud Gud og fuldt ud menneske, på én og samme gang;  én person i to skikkelser. Mennesket Jesus, Israels lovede Messias, blev undfanget ved Helligånden og blev født af jomfru Maria. Han adlød til perfektion sin himmelske Fader, levede et syndfrit liv, udførte mirakuløse tegn og undere, blev korsfæstet, opstod legemligt fra de døde på den tredje dag og steg op til Himlen. Han sidder ved Guds højre hånd og er vores Herre og retfærdige talsmand.

En kristen tror på, ​​at Jesus Kristus ved sin inkarnation, liv, død, opstandelse og himmelfart handlede som vores repræsentant og stedfortræder. Han gjorde dette, for at vi i ham kunne blive retfærdiggjort: På korset ophævede Jesus synden, og ved at bære den fulde straf for vore synder forsonede han alle dem, der tror, ​​med Gud. Ved sin opstandelse brød Jesus dødens magt og besejrede Satan, som engang havde magt over den, og bragte evigt liv til hele sit folk; ved sin himmelfart er han for evigt blevet ophøjet som Herre og har forberedt et sted for os at være sammen med ham. En kristen tror på, ​​at frelsen ikke findes i nogen anden, for der er intet andet navn givet under Himlen, hvorved vi kan blive frelst.

Jesus har ved sin lydighed og død på korset fuldt ud fjernet skylden fra alle dem, der er retfærdiggjorte. Ved sit offer tog Han straffen for vores skyld på sig. Ved sin fuldkomne lydighed opfyldte han Guds retfærdige krav om straf, på vores vegne.

Johannes 1:1-2, 14; 14:6; Apostlenes Gerninger 4:12; 1. Korinther 1:27–30; 15:3–5; 2. Korinther 5:21; Kolossenserne 1:19–22; 2:9; 1. Peter 2:24; 1. Timotheus 2:5


Helligånden

En kristen tror på, at frelsen, bevidnet i hele Skriften (Bibelen) og sikret af Jesus Kristus, er givet til Hans folk af Helligånden. Sendt af Faderen og Sønnen ærer Helligånden Herren Jesus Kristus og er til stede med og i alle troende. Han overbeviser verden om synd, retfærdighed og dom, og ved sit kraftfulde og mystiske arbejde genskaber han åndeligt døde syndere. Ved Helligåndens virke, er kristne i stand til at leve et gudfrygtigt liv. Ved Ham bliver kristne retfærdiggjort over for Gud – af nåde alene, ved troen alene, på Jesus Kristus alene.

Ved Åndens handlekraft bliver troende fornyet, helliget og optaget i Guds familie. Helligånden er i sig selv udbetalingen af ​​den lovede arv, og vejleder, instruerer, udstyrer, genopliver og styrker troende til Kristus-lignende levevis og tjeneste, i denne tidsalder vi lever i.

Matthæus 9:13; Johannes 1:12-13, 3:3–7; 5:21; 7:37–39; 16:7–14; Romerbrevet 6:13; Efeserne 1:13-14, 2:5; Titus 3:5


Kirken (Jesu brud)

En kristen tror på, ​​at være frelst ind i Kirken; Jesu brud. Denne universelle Kirke er manifesteret i lokale kirker, for hvilke Kristus er det eneste overhoved; således er enhver lokal kirke ‘Kirken’ (Jesu brud), Guds husstand, den levende Guds forsamling og sandhedens søjle og grundlag. Kirken er Kristi legeme. Kirken er kendetegnet ved sit evangeliske budskab, sine hellige ordinancer (forordninger), sin disciplin, sin store mission og frem for alt ved sin kærlighed til Gud og ved sine medlemmers kærlighed til hinanden og til verden. Det er hele Kirkens mandat at gå ud i verden og forkynde evangeliet for ethvert menneske.

Matthæus 28:20; Markus 16:15; Johannes 13:35; 1. Korinther 12:12–27; Efeserne 4:11–16; 1. Peter 2:9; Åbenbaringen 21:2, 9-10


Genkomsten

En kristen tror på Jesu Kristi personlige, storslåede og kropslige genkomst, hvor Han vil udøve sin rolle som endelig Dommer, og Hans rige vil blive fuldbyrdet. En kristen tror på den legemlige opstandelse af både den retfærdige og den uretfærdige – den uretfærdige til dom og til evig og bevidst straf i Helvede, som Jesus selv har lært os, – og den retfærdige til evigt liv og velsignelse i nærværelse af Gud Fader, der sidder på tronen og Jesus, i en ny himmel og en ny jord som Bibelen lover; retfærdighedens hjem. På den dag vil Kirken blive præsenteret fejlfri foran Gud ved Jesus’ lydighed, lidelse og triumf. Al synd vil blive udrenset og dens elendige virkninger for evigt forvist. Gud vil være alt i alle, og hans folk vil være i nærvær af hans hellighed, og alt vil være til ære for hans glorværdige nåde, i al evighed.

Matthæus 16:27; 25:31–34; Johannes 14:3; Apostlenes Gerninger 1:11; 1. Korinther 15:51–53; Efeserne 3:20-21; 1. Thessaloniker 4:15–17; Åbenbaringen 1:7


LÆS BIBELEN
Bibelen er Guds ord. Det er gennem den, at Gud taler til os i dag. Lær Bibelen at kende. Udforsk den. Bibelen er ‘livets instruktionsbog’. Det er den vigtigste bog, der nogensinde er skrevet…